---
title: 写论文要用到的网站
date: 2018-09-27
updated: 2019-03-05
---
# 写论文要用到的网站
## 参考文献格式生成
https://www.bigan.net/reference/

## 查重
https://www.paperyy.com/
http://www.papertime.cc/s/7s1
http://www.paperpass.com/
http://www.gezida.com/(格子免费论文检测)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/35433721

http://check.cnkia.com/cnki


## 论文下载
在家如何免费下载知网文献
https://www.zhihu.com/question/20829666

http://61.178.127.9:8080/auth/welcome.do 点进这个网站:易瑞授权访问系统 账号:bylib 密码:bylib
https://mp.weixin.qq.com/s/E03VcvOQS5MuSHzmWhrS0w
https://www.zhihu.com/question/20188973
http://www.nlc.gov.cn/

在家里如何免费使用中国知网?
https://www.zhihu.com/question/20188973/answer/142225168
论文神网站
https://www.zhihu.com/question/35931336/answer/71654690
  1. 笔记